Zasady rekrutacji
Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych), do którego w zależności od formy uczestnictwa należy dołączyć:

◦ orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych albo
◦ orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
◦ orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
◦ decyzję dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka zezwalającej na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; decyzja wydawana jest na podstawie podania, które rodzice składają u dyrektora właściwej szkoły rejonowej.

W oparciu o złożone dokumenty, dyrektor ośrodka podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata. Decyzja ma formę pisemną i stanowi podstawę wpisu dziecka do rejestru wychowanków.

Dyrektor powiadamia o przyjęciu dziecka do ośrodka oraz informuje o spełnianiu przez wychowanka, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektora szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.