Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Dwór „Zwyciąż” w Lipniku powstał w 2019 roku.
Ośrodek umożliwia dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu powiatu myślenickiego oraz powiatów sąsiednich realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Placówka oświatowa w Lipniku zapewnia swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej,
świadczoną w odpowiednich warunkach z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków.

Zespół Terapeutyczny, złożony z wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej, działający w OREW- Dwór „Zwyciąż” w Lipniku opracowuje, odpowiednio dla każdego wychowanka, Indywidualny Program Rewalidacyjno-Wychowawczy lub Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny mając na uwadze niepowtarzalność i specyfikę dziecka. Metody i techniki pedagogiki specjalnej w OREW – Dwór „Zwyciąż” w Lipniku wspomagane są hydroterapią na miejscu.

Wychowankowie uczą się, bawią i ćwiczą w grupach 2-6 osobowych pod kierunkiem nauczyciela-wychowawcy, wspomaganego przez opiekuna. Sale i gabinety Ośrodka wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.

OREW Dwór „Zwyciąż” w Lipniku opiera swoją działalność o roczny program pracy rewalidacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej, który przewiduje wycieczki i spotkania integracyjne.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Dwór „Zwyciąż” w Lipniku pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach od 09:00 do 17:00.

Dowóz dzieci do Ośrodka zapewnia Urząd Gminy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Przyjęcie dziecka do OREW – Dwór „Zwyciąż” w Lipniku odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Dyrekcja

Dyrektor
OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO
Dwór „Zwyciąż” w Lipniku

mgr Maria Urbaniak

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.