Uczeń kończący klasę I:
• rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
• nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
• recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
• rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami,
przedmiotami.

Uczeń kończący klasę III:
• wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);
• rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzemieniu,
• rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać;
• rozumie oraz reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia,
• rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów i gestów;
• rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);
• potrafi zadać pytania i udzielić odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów oraz nazwać obiekty z otoczenia i opisać je;
• umie zaśpiewać piosenkę, wyrecytować wyliczankę, rymowankę i wierszyk;
• bierze udział w mini-przedstawieniach teatralnych;
• czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;
• potrafi przepisać wyrazy i zdania, zapisać znany ze słuchu wyraz i proste zdanie;
• potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy zbiorowej, pracować w parach i indywidualnie,
• w nauce potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków
multimedialnych.

W klasach I – III stosuje się opisowy system oceniania postępów edukacyjnych ucznia• Powinien on być zgodny z WZO ( Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania).

Wspaniale (6) – wiadomości i umiejętności opanowane są na najwyższym poziomie, często wykraczają poza podstawę programową w danym momencie procesu kształcenia; uczeń/uczennica wykazuje pełne zaangażowanie oraz pomysłowość i oryginalność myślenia i działania.

Bardzo dobrze! (5) – wiadomości i umiejętności opanowane na bardzo wysokim poziomie, bezbłędnie; uczeń/uczennica wykazuje pełne zaangażowanie, staranność i dokładność w wykonywaniu wszystkich zadań.

Dobrze! (4) – wiadomości i umiejętności opanowane w stopniu dobrym; uczeń/uczennica popełnia nieliczne błędy, ale wykazuje zaangażowanie i wysiłek.

Słabo! (3) – podstawowe wiadomości i umiejętności są opanowane w stopniu zadowalającym, zawierają błędy; uczeń/uczennica nie wykazuje dostatecznego zaangażowania pomimo własnych możliwości lub jeśli efekty pracy są niskie.

Ćwicz więcej! (2) – wiadomości i umiejętności są nie w pełni opanowane, zawierają liczne błędy, uczeń wykazuje zaangażowanie zgodne z własnymi możliwościami i wymaga pomocy nauczyciela.

W przypadku, gdy efekty pracy uczenia/ uczennicy – nawet z pomocą nauczyciela – są bardzo niskie, a wiadomości i umiejętności nie zostały opanowane, należy skontaktować się z rodzicami/opiekunami dziecka oraz podjąć działania korekcyjne, także z pomocą psychologa szkolnego• Nie zaleca się w takim przypadku stosowania oceny niedostatecznej.

 

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.