Wczesne wspomaganie

Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy!

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635). Na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, przyjdź!

Zapewnimy każdemu dziecku potrzebującemu pomocy oraz Jego rodzinie wielospecjalistyczną pomoc. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, którzy tworzą Zespół wczesnego wspomagania.
Zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie pomocy dziecku i wsparcia rodziny, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form udzielanej pomocy.
Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.
Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka polega na tym, że powinno być ono podjęte jak najwcześniej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.
Zajęcia w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się w doposażonych w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt gabinetach.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:
• z niepełnosprawnością ruchową,
• z niepełnosprawnością umysłową,
• z autyzmem,
• z zaburzeniami zachowania,
• wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych,
• z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem,
• z uszkodzonym wzrokiem,
• z uszkodzonym słuchem.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
• udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
• udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
• pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem środków dydaktycznych i sprzętu.

Niezbędnym dokumentem potrzebnym do zakwalifikowania dziecka do zajęć wczesnego wspomagania w OREW jest „opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”, wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Kolejność załatwiania spraw!
1. Rodzic (prawny opiekun) składa w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Lipniku „opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” wraz z wnioskiem do Dyrektora z prośbą o przyjęcie.
2. Zespół terapeutyczny wczesnego wspomagania rozwoju umawia dziecko na diagnozę przeprowadzaną w placówce przez specjalistów: fizjoterapeutę, logopedę, psychologa.
3. Po szczegółowej diagnozie Zespół terapeutyczny podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka oraz przyznanej ilości godzin (w zależności od potrzeb i możliwości dziecka).

Dokumenty do pobrania:

Regulamin pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.