Regulamin korzystania z zajęć terapeutycznych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym Dwór „Zwyciąż” w Lipniku obowiązujący od 01.09.2022 r. do odwołania.

Organizacja zajęć:
1. W ramach zajęć WWR realizowana jest obecnie do odwołania 1 godzina zajęć terapeutycznych tygodniowo.
2. Zajęcia trwają do 45 min, w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka.
3. Grafik zajęć w ramach WWR jest stały i obejmuje okres roku szkolnego od września do końca czerwca.
Grafik na okres wakacyjny (lipiec i sierpień) jest ustalany indywidualnie.
4. W okresie wakacyjnym w pracy Zespołu WWR jest organizowana przerwa wakacyjna.
Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do:
1. Przyprowadzania na zajęcia dzieci bez infekcji. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji podczas zajęć terapeutycznych, terapeuta ma prawo zakończyć zajęcia wcześniej.
2. Informowania o nieobecności dziecka na zajęciach zgodnie z poniższym regulaminem.
3. Przyprowadzania i odbierania dziecka punktualnie.
Zobowiązania terapeuty:
1. Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym indywidualnym planem terapeutycznym oraz prowadzenie dokumentacji w formie dziennika.
2. Udzielanie wskazówek rodzicom/opiekunom do pracy z dzieckiem w domu.
3. Informowanie na bieżąco rodziców/opiekunów o postępach dziecka.
4. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć.
Odwoływanie i odrabianie zajęć:
1. Nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana najpóźniej do godz. 17:00 dnia poprzedzającego zajęcia, telefonicznie lub sms’em pod nr tel. 577 610 329.
2. Zajęcia odwołane przez rodzica nie są odrabiane przez terapeutę.
3. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
4. Odrabianie zajęć odwołanych przez Ośrodek (nieobecność terapeuty poza zwolnieniem lekarskim terapeuty) jest możliwe w ciągu 30 dni od dnia, w którym zajęcia miały się odbyć.
5. Ośrodek zastrzega sobie możliwość podania maksymalnie dwóch propozycji terminu odrobienia zajęć, w tym także terminów u innych terapeutów niż terapeuta prowadzący.
6. Odrabianie zajęć jest możliwe również w formie innych zajęć jak zajęcia prowadzone w ramach WWR, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.
7. Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni ustawowo wolne od pracy.

Rezygnacja z programu WWR:
1. Rezygnację z zajęć WWR należy zgłosić w formie pisemnej do recepcji Ośrodka Dwór „Zwyciąz” w Lipniku do 15 dnia ostatniego miesiąca, w którym dziecko korzysta z WWR.
2. Złożenie Wniosku o przejęcie dziecka na zajęcia w ramach WWR jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

……………………..
data

…………………………………………..
czytelny podpis rodzica/ opiekuna

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.