Egzamin składa się z dwóch części:
1. Pisemnej (pytania zamknięte, pytania otwarte, pytania na uzupełnienie)
2. Odpowiedź ustna – trzy pytania

Dopuszczająca (2)
Na ocenę dopuszczającą uczeń:

(Mapa Polski)
– opisuje czym zajmuje się geografia oraz wymienia główne źródła informacji geograficznej,
– wyjaśnia czym jest mapa i wymienia jej elementy,
– odczytuje podstawowe informacje z mapy i planu (kierunek, wysokość, znaki kartograficzne z użyciem legendy).

(Krajobrazy Polski)
– wyjaśnia czym jest krajobraz i wymienia jego składniki,
– wskazuje na mapie pasy rzeźby terenu: pobrzeża, pojezierza, niziny, wyżyny, kotliny, góry,
– wskazuje na mapie obiekty takie jak: największe miasta, najdłuższe rzeki, największe jeziora, najbardziej znane parki narodowe, najważniejsze regiony,
– zna przykłady zwierząt, roślin i gleb występujących w wybranych regionach.

(Lądy i oceany świata)
– wskazuje elementy zamieszczone na globusie ułatwiające lokalizację obiektów na świecie,
– wskazuje na globusie kontynenty i oceany,
– wymienia najważniejszych odkrywców.

(Krajobrazy świata)
– wie czym jest pogoda i klimat,
– wskazuje strefy klimatyczne i krajobrazowe używając różnych źródeł,
– zna przykłady roślin i zwierząt poszczególnych stref krajobrazowych.

Dostateczna (3)
Na ocenę dostateczną uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo:

(Mapa Polski)
– używając legendy, odczytuje informacje z mapy,
– oblicza wysokość względną,
– stosuje różne skale mapy,
– zna różne rodzaje map.

(Krajobrazy Polski)
– porównuje krajobraz naturalny i kulturowy,
– wskazuje na mapie swoją/wybraną okolicę,
– opisuje cechy krajobrazu regionów,
– zna atrakcje turystyczne regionów,
– zna ogólne informacje o Tatrach (najwyższe szczyty, cechy krajobrazu, atrakcje turystyczne).

(Lądy i oceany świata)
– posługuje się siatką geograficzną i kartograficzną,
– porównuje wielkości i kształty kontynentów i oceanów,
– wskazuje trasy pierwszych wypraw geograficznych.

(Krajobrazy świata)
– odczytuje wartości z klimatogramu,
– omawia podstawowe różnice pomiędzy strefami klimatycznymi,
– zna typy klimatów strefy umiarkowanej,
– zna główne elementy budowy lasu deszczowego i krajobrazu wysokogórskiego.

Dobra (4)
Na ocenę dobrą uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dostateczną i dopuszczającą oraz dodatkowo:

(Mapa Polski)
– oblicza odległość na mapie,
– przekształca skalę na podziałkę liniową i na odwrót,
– wyjaśnia jak i po co używa się mapy w terenie,
– porównuje różne rodzaje map i zna ich zastosowanie.

(Krajobrazy Polski)
– charakteryzuje pasy rzeźby terenu,
– opisuje krajobraz swojej/wybranej okolicy,
– omawia wpływ zlodowaceń na krajobraz,
– opisuje wpływ działalności człowieka na krajobraz oraz wpływ środowiska na działalność człowieka,
– charakteryzuje rzeźbę krasową,
– omawia piętrowość roślinno-klimatyczną Tatr.

(Lądy i oceany świata)
– opisuje przyczyny i skutki odkryć geograficznych,
– opisuje trasy wypraw Marca Polo, Ferdynanda Magellana i Krzysztofa Kolumba.

(Krajobrazy świata)
– wskazuje wartości ekstremalne temperatury powietrza i sumy opadów na mapie świata,
– charakteryzuje strefy klimatyczne i omawia kryteria ich wydzielania,
– charakteryzuje warstwy lasu deszczowego i pietra klimatyczno-roślinne Himalajów.

Bardzo dobra (5)
Na ocenę bardzo dobrą uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dostateczną, dopuszczającą, dobrą oraz dodatkowo:

(Mapa Polski)
– przekształca różne rodzaje skali i podziałek,
– oblicza długość skomplikowanej trasy na mapie,
– wybiera odpowiednia mapę do omówienia danego zagadnienia,
– rozpoznaje obiekty i formy terenu na mapie.

(Krajobrazy Polski)
– charakteryzuje najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionów,
– opisuje krajobraz swojej/wybranej okolicy i porównuje go z krajobrazem regionu, w którym się znajduje,
– opisuje wpływ turystyki, gospodarki i rolnictwa na regiony,
– opisuje krajobraz wielkomiejski,
– porównuje krajobraz Tatr Zachodnich i Wschodnich.

(Lądy i oceany świata)
– lokalizuje wybrane obiekty na mapie świata,
– opisuje inne ważne podróże i odkrycia geograficzne.

(Krajobrazy świata)
– oblicza wartości elementów klimatu dla wybranego regionu świata,
– omawia sposoby radzenia sobie z warunkami klimatycznymi mieszkańców poszczególnych stref klimatycznych,
– omawia rolnictwo poszczególnych stref klimatycznych.

Celująca (6)
Na ocenę celującą uczeń opanował materiał wymagany na niższe oceny oraz dodatkowo:

(Mapa Polski)
– posługuje się mapami i planami w terenie,
– planuje trasę z użyciem map i planów,
– tworzy prostą mapę.

(Krajobrazy Polski)
– porównuje krajobraz poszczególnych regionów i zna przyczyny różnic,
– planuje zagospodarowanie terenu swojej/wybranej okolicy,
– planuje wycieczkę po regionie lub dużym mieście,
– porównuje regiony rolnicze,
– omawia wpływ działalności człowieka na środowisko Tatr.

(Lądy i oceany świata)
– ocenia znaczenie odkryć geograficznych.

(Krajobrazy świata
– omawia czynniki wpływające na klimaty Ziemi,
– szczegółowo porównuje elementy stref klimatycznych (np. las deszczowy – las strefy umiarkowanej pod względem budowy, świata roślin i zwierząt, wykorzystania przez człowieka itp.)

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.