Egzamin odbywa się stacjonarnie.
Składa się z dwóch części:
1. Pisemnej (pytania zamknięte, pytania otwarte, pytania na uzupełnienie)
2. Odpowiedź ustna – trzy pytania

Dopuszczająca (2)
Na ocenę dopuszczającą uczeń:

(Azja)
– wskazuje na mapie położenie obszaru i omawia jego kształt,
– wymienia strefy klimatyczne omawianego obszaru,
– zna najważniejsze obiekty geograficzne występujące na omawianym obszarze,
– wyjaśnia czym jest wulkanizm, wskazuje na mapie strefy aktywności sejsmicznej i zasięg Pacyficznego Pierścienia Ognia,
– wymienia czynniki przyrodnicze wpływające na rolnictwo Azji oraz wymienia główne uprawy,
– określa położenie, cechy środowiska i gospodarkę Japonii, Chin, Indii, Bliskiego Wschodu,
– wskazuje miejsca konfliktów zbrojnych oraz miejsca najbardziej zaludnione.

(Afryka)
– wskazuje na mapie położenie obszaru i omawia jego kształt,
– wymienia strefy klimatyczne omawianego obszaru,
– zna najważniejsze obiekty geograficzne występujące na omawianym obszarze,
– wyjaśnia czym jest głód i niedożywienie, wskazuje państwa Afryki dotknięte tymi problemami,
– wymienia czynniki przyrodnicze wpływające na rolnictwo Afryki oraz wymienia główne uprawy,
– wskazuje miejsca występowania surowców mineralnych,
wskazuje obiekty atrakcyjne turystycznie.

(Ameryka Północna i Południowa)
– wskazuje na mapie położenie obszaru i omawia jego kształt,
– wymienia strefy klimatyczne omawianego obszaru,
– zna najważniejsze obiekty geograficzne występujące na omawianym obszarze,
– wyjaśnia czym jest tornado, cyklon tropikalny, Aleja Tornad, urbanizacja, aglomeracja, PKB, technopolia,
– wymienia przedstawicieli świata roślin i zwierząt Amazonii,
– wymienia największe aglomeracje Ameryk,
– wymienia działy przemysłu i rodzaje usług w USA.

(Australia i Oceania)
– wskazuje na mapie położenie obszaru i omawia jego kształt,
– wymienia strefy klimatyczne omawianego obszaru,
– zna najważniejsze obiekty geograficzne występujące na omawianym obszarze,
– wyjaśnia czym jest basen artezyjski,
– zna przykłady organizmów endemicznych Australii,
– charakteryzuje rozmieszczenie ludności Australii.

(Arktyka i Antarktyka)
– wskazuje na mapie położenie obszaru i omawia jego kształt,
– wymienia strefy klimatyczne omawianego obszaru,
– zna najważniejsze obiekty geograficzne występujące na omawianym obszarze,
– wyjaśnia czym jest lądolód i lodowiec,
– wymienia gatunki roślin i zwierząt zamieszkujące obszary okołobiegunowe,
– wymienia surowce mineralne obszarów okołobiegunowych.

Dostateczna (3)
Na ocenę dostateczną uczeń opanował materiał na ocenę dopuszczającą oraz dodtakowo:

(Azja)
– omawia główne cechy ukształtowania powierzchni obszaru,
– opisuje strefy klimatyczne obszaru i ich wpływ na świat roślin i zwierząt,
– zna typy wulkanów i opisuje ich budowę,
– wskazuje miejsca o korzystnych i niekorzystnych warunkach dla rozwoju rolnictwa,
– omawia strukturę płci i wieku oraz zatrudnienia i wykształcenia mieszkańców Japonii i Chin,
– porównuje najbiedniejsze i najbardziej rozwinięte rejony Indii,
– omawia gospodarkę i środowisko Bliskiego Wschodu z punktu widzenia ropy naftowej.

(Afryka)
– omawia główne cechy ukształtowania powierzchni obszaru,
– opisuje strefy klimatyczne obszaru i ich wpływ na świat roślin i zwierząt,
– omawia przemysł wydobywczy hodowlę zwierząt i uprawę roślin Afryki,
– omawia zasoby wodne Afryki.

(Ameryka Północna i Południowa)
– omawia główne cechy ukształtowania powierzchni obszaru,
– opisuje strefy klimatyczne obszaru i ich wpływ na świat roślin i zwierząt,
– omawia przyczyny powstawania tornad i cyklonów tropikalnych,
– omawia zróżnicowanie etniczne Ameryk,
– omawia środowisko geograficzne oraz społeczeństwo i gospodarkę Kanady i USA.

(Australia i Oceania)
– omawia główne cechy ukształtowania powierzchni obszaru,
– opisuje strefy klimatyczne obszaru i ich wpływ na świat roślin i zwierząt,
– charakteryzuje stosunki wodne Australii,omawia gospodarkę Australii i występowanie surowców Mineralnych.

(Arktyka i Antarktyka)
– omawia główne cechy ukształtowania powierzchni obszaru,
– opisuje strefy klimatyczne obszaru i ich wpływ na świat roślin i zwierząt,
– omawia zagrożenia środowiska obszarów polarnych.

Dobra (4)
Na ocenę dobrą uczeń opanował materiał na oceny niżej oraz dodatkowo:

(Azja)
– omawia budowę geologiczną obszaru,
– omawia rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w obszarze oraz opisuje na czym polega cyrkulacja monsunowa,
– wyjaśnia przyczyny i skutki trzęsień ziemi,charakteryzuje bariery i szansy rozwoju rolnictwa i przemysłu w Chinach i Japonii,
– opisuje rolę transportu w Japonii,
– omawia demografię Indii,
– analizuje strukturę zatrudnienia w Chinach, Japonii i Indiach,
– omawia wpływ religii oraz przemysłu naftowego na życie na Bliskim Wschodzie.

(Afryka)
– omawia budowę geologiczną obszaru,
– omawia rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w obszarze oraz opisuje na czym polega cyrkulacja powietrza w strefie międzyzwrotnikowej,
– omawia problemy mieszkańców Sahelu,
– porównuje znaczenie rolnictwa, przemysłu i usług w krajach Afrykańskich,
– opisuje atrakcje turystyczne Afryki.

(Ameryka Północna i Południowa)
– omawia budowę geologiczną obszaru,
– omawia rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w obszarze,
– opisuje jak powstają tornada i cyklony tropikalne,
– charakteryzuje stosunki wodne Ameryk,
– porównuje zmiany liczby ludności w państwach Ameryk,
– opisuje wady i zalety powstawania wielkich miast,
– omawia znaczenie gospodarki USA i Kanady w handlu światowym.

(Australia i Oceania)
– omawia budowę geologiczną obszaru,
– omawia rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w obszarze,
– omawia szanse i bariery dla rozwoju rolnictwa i turystyki,
– omawia problemy Aborygenów.

(Arktyka i Antarktyka)
– omawia budowę geologiczną obszaru,
– omawia rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w obszarze,
– opisuje wpływ dnia i nocy polarnej na życie mieszkańców,
– opisuje zadania stacji badawczych.

Bardzo dobra (5)
Na ocenę bardzo dobrą uczeń opanował materiał na oceny niżej oraz dodatkowo:

(Azja)
– porównuje ekstremalne temperatury powietrza, sumy opadów, wysokości bezwzględne i inne,
– omawia powstanie Himalajów i obecną aktywność sejsmiczną w regionie,
– opisuje czym jest kultura ryżu,
– omawia problemy przyrostu naturalnego w Chinach,
– omawia zaawansowanie gospodarki Japonii,
– porównuje grupy etniczne w Indiach,
– opisuje przyczyny konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

(Afryka)
– omawia powstanie jezior tektonicznych,
– opisuje przyczyny występowania powodzi i pustynnienia,
– omawia sposoby unowocześniania rolnictwa,
– omawia skutki występowania głodu,
– omawia możliwości rozwoju turystyki w krajach Afryki.

(Ameryka Północna i Południowa)
– opisuje skutki tornad i cyklonów tropikalnych,
– omawia wykorzystanie gospodarcze Amazonii,
– przedstawia skutki urbanizacji,
– omawia problemy rdzennych mieszkańców Ameryk,
– charakteryzuje rolnictwo wielkoobszarowe,
– omawia znaczenie przemysłu high-tech.

(Australia i Oceania)
– omawia wykorzystanie wód artezyjskich,
– opisuje migracje ludności do i w Australii,opisuje życie mieszkańców wysp pacyficznych.

(Arktyka i Antarktyka)
– zauważa różnice i podobieństwa pomiędzy Arktyką i Antarktyką,
– omawia osiągnięcia ekspedycji polarnych,
– opisuje możliwości wykorzystania surowców Antarktydy.

Celująca (6)
Na ocenę celującą uczeń opanował materiał na oceny niżej oraz dodatkowo:

(Azja)
– omawia kontrasty Azji,
– wskazuje związki pomiędzy klimatem i pogodą, a życiem człowieka,ocenia wpływ gospodarki Chin na gospodarkę świata,
– ocenia skutki konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

(Afryka)
– wyjaśnia na czym polega symetryczność stref klimatyczno-roślinno-glebowych w Afryce,
– ocenia skutki działalności rolniczej,
– omawia znaczenie Afryki dla gospodarki Chin,
– proponuje metody walki z głodem.

(Ameryka Północna i Południowa)
– opisuje metody ochrony przed tornadami i cyklonami tropikalnymi,
– przedstawia możliwości ochrony lasów równikowych,
– opisuje problemy rdzennych mieszkańców Ameryk,
– ocenia wpływ gospodarki USA na gospodarkę świata.

(Australia i Oceania)
– omawia wpływ warunków klimatycznych na rozmieszczenie ludności Australii,
– omawia wpływ dawnych migracji na obecną ludność Australii.

(Arktyka i Antarktyka)
– omawia wpływ zmian klimatycznych na środowisko obszarów okołobiegunowych,
– omawia polskie badania obszarów okołobiegunowych.

 

 

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.