Dział I. Cywilizacje starożytne
1. Rewolucja neolityczna
– porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i wyjaśnia skutki rewolucji neolitycznej
2. Cywilizacje starożytnego Wschodu
– lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje Starożytnego Wschodu (Mezopotamia, Egipt, Izrael), cywilizacje nad wielkimi rzekami (Indie i Chiny) oraz cywilizacje starożytnej Grecji i Rzymu
– charakteryzuje strukturę społeczeństwa i system wierzeń w Egipcie, Grecji i Rzymie, religię starożytnego Izraela, wyjaśnia różnice pomiędzy politeizmem a monoteizmem
– umiejscawia w czasie i zna różne systemy sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Egipcie, Atenach peryklejskich i Rzymie
– charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej świata starożytnego w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, prawie, architekturze, sztuce, literaturze
3. Starożytna Grecja
– lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje Starożytnego Wschodu (Mezopotamia, Egipt, Izrael), cywilizacje nad wielkimi rzekami (Indie i Chiny) oraz cywilizacje starożytnej Grecji i Rzymu
– charakteryzuje strukturę społeczeństwa i system wierzeń w Egipcie, Grecji i Rzymie, religię starożytnego Izraela, wyjaśnia różnice pomiędzy politeizmem a monoteizmem
– umiejscawia w czasie i zna różne systemy sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Egipcie, Atenach peryklejskich i Rzymie
– charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej świata starożytnego w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, prawie, architekturze, sztuce, literaturze
4. Starożytny Rzym
– lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje Starożytnego Wschodu (Mezopotamia, Egipt, Izrael), cywilizacje nad wielkimi rzekami (Indie i Chiny) oraz cywilizacje starożytnej Grecji i Rzymu
– charakteryzuje strukturę społeczeństwa i system wierzeń w Egipcie, Grecji i Rzymie, religię starożytnego Izraela, wyjaśnia różnice pomiędzy politeizmem a monoteizmem
– umiejscawia w czasie i zna różne systemy sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Egipcie, Atenach peryklejskich i Rzymie
– charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej świata starożytnego w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, prawie, architekturze, sztuce, literaturze
5. Początki chrześcijaństwa
– umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny oraz rozpowszechnianie się chrześcijaństwa

Dział II. Bizancjum i świat islamu
6. Cywilizacja arabska
-umiejscawia w czasie i przestrzeni zasięg ekspansji arabskiej i wyjaśnia wpływ cywilizacji muzułmańskiej na Europę
7. Cesarstwo bizantyjskie
– lokalizuje w czasie i przestrzeni Cesarstwo Bizantyjskie i rozpoznaje osiągnięcia kultury bizantyjskiej (prawo, architektura, sztuka)

Dział III. Średniowieczna Europa
8. Państwo Franków
– umiejscawia w czasie i przestrzeni państwo Franków
9. Nowe państwa w Europie
– umiejscawia w czasie i przestrzeni nowe państwa w Europie
10. Kościół w średniowieczu
– wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI wieku oraz opisuje relacje między władzą cesarską a papieską
11. Krucjaty
– charakteryzuje przyczyny i skutki krucjat

Dział IV. Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy
12. Społeczeństwo w średniowieczu
– przedstawia instytucje systemu lennego, wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu
13. Średniowieczne miasto i wieś
– opisuje warunki życia średniowiecznego miasta i wsi
14. Kultura średniowiecza
– porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazuje różnice pomiędzy stylem romańskim a stylem gotyckim
15. Kulturotwórcza rola Kościoła
– wyjaśnia rolę Kościoła (w tym zakonów) w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia codziennego

Dział V. Polska w okresie wczesnopiastowskim
16. Państwo pierwszych Piastów
– sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów oraz przedstawia jego genezę
17. Chrzest Mieszka I
– wyjaśnia okoliczności przyjęcia chrztu przez Piastów oraz następstwa kulturowe, społeczne i polityczne chrystianizacji Polski
18. Kryzys monarchii piastowskiej
– charakteryzuje rozwój i kryzys monarchii Bolesława Chrobrego i Mieszka II
19. Odbudowa państwa Piastów
– charakteryzuje odbudowę i rozwój państwa Piastów za rządów Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego
20. Dokonania Bolesława Krzywoustego
– przedstawia dokonania Bolesława Krzywoustego; opisuje konflikt z Cesarstwem Niemieckim
21. Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów
– opisuje społeczeństwo Polski pierwszych Piastów

Dział VI. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego
23. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego
– umieszcza w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego
– opisuje przyczyny oraz wskazuje skutki rozbicia dzielnicowego
23. Relacje polsko-krzyżackie
– umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi oraz zagrożeniem najazdami tatarskimi w okresie rozbicia dzielnicowego
24. Ruch osadniczy na terenie państwa Piastów
– opisuje przemiany społeczne i gospodarcze, z uwzględnieniem ruchu osadniczego
25. Zjednoczenie państwa polskiego
– charakteryzuje proces zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, wskazując na rolę władców piastowskich (ze szczególnym uwzględnieniem Władysława Łokietka) oraz Kościoła

Dział VII. Polska w XIV i XV wieku
26. Rozwój terytorialny państwa polskiego
– opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV i XV wieku
27. Dokonania Kazimierza Wielkiego
– analizuje dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej
– porządkuje i umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w XIV i XV wieku
28. Związki Polski z Węgrami
– opisuje związki Polski z Węgrami w XIV i XV wieku
29. Unia Polski z Wielkim Księstwem Litewskim
– wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Wielkim Księstwem Litewskim
30. Dokonania Jagiellonów
– charakteryzuje dokonania w dziedzinie polityki wewnętrznej i zagranicznej Jagiellonów w XV wieku
– porządkuje i umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w XIV i XV wieku
31. Rozwój monarchii stanowej
– charakteryzuje rozwój monarchii stanowej i uprawnienia stanu szlacheckiego (rozwój przywilejów szlacheckich do konstytucji nihil novi)

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.