STRUKTURY GRAMATYCZNE
Odmiana czasownika TO BE
Przymiotniki dzierżawcze i dopełniacz saksoński
Odmiana czasownika HAVE GOT
Liczba mnoga rzeczowników
Konstrukcja There is/ are /isn’t/aren’t
Przedimki określone i nieokreślone A/AN i THE
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (A/AN/SOME/ANY)
Czasownik CAN
Czas Present Simple
Czas Present Continuous

STRUKTURY LEKSYKALNE
Członkowie rodziny
Przedmioty użytku codziennego
Nazwy przedmiotów szkolnych
Pomieszczenia i sprzęty w gospodarstwie domowym
Produkty spożywcze
Dyscypliny sprzęt sportowy
Zjawiska pogodowe i elementy krajobrazu

STRUKTURY KOMUNIKACYJNE
Opis członków rodziny
Opis charakteru i wyglądu zewnętrznego
Mówienie o ulubionych rzeczach
Podawanie godzin i mówienie o szkolnym planie lekcji
Opis i nazywanie pomieszczeń w domu
Przedstawianie położenia różnych przedmiotów
Mówieni o produktach spożywczych i napojach
Opis zwierząt
Mówienie o hobby i czasie wolnym
Nazywanie i opisywanie sprzętu i dyscyplin sportowych
Opisywanie pogody i elementów krajobrazu

KRYTERIA OCENIANIA
Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są
na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,
– popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie,
– zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,
– popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.
– rozumie polecenia nauczyciela,
– w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze
słowa,
– rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie,
– wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania,
– uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,
– wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne,
– uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur,
– uczeń popełnia liczne błędy leksykalno- gramatyczne, które mogą zakłócać
komunikację.
Ocena dostateczna
Uczeń:
– zna część wprowadzonych słów i wyrażeń,
– popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,
– zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,
– popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach.
– rozumie polecenia nauczyciela,
– częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
– wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,
– uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji,
– wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne,
– uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,
– uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji.
Ocena dobra
Uczeń:
– zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,
– zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,
– zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
– popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne,
– rozumie polecenia nauczyciela,
– poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
– wypowiedzi ucznia są dość płynne,
– uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,
– wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,
– uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury,
– uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji,
– uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia,
– zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
– popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić,
– rozumie polecenia nauczyciela,
– poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
– zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi,
– wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,
– uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,
– wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,
– uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,
– uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne,
– uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
Ocena celująca
Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.