STRUKTURY GRAMATYCZNE
Czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous – porównanie
Czasownik modalny have to i don’t have to
Czas przeszły Past Simple
Przysłówki sposobu
Czas przeszły Past Continuous
Czasy przeszłe Past Simple i Past Continuous z zastosowaniem zwrotu when
Zaimki osobowe w przypadku dopełniacza
Zaimki i przymiotniki dzierżawcze
Czasowniki modalne (can, must, have to, should)
Czas teraźniejszy Present Perfect ze zwrotami czasowymi ever, never, for, since
Czas przyszły Future Simple
Porównanie czasów Present Perfect i Past Simple
Zerowy i pierwszy tryb warunkowy
Tryb rozkazujący

STRUKTURY LEKSYKALNE
Słownictwo opisujące
Nowoczesne narzędzia i środki komunikacji
Podróże i turystyka
Obiekty w mieście
Czynności życia codziennego oraz obowiązki domowe
Festiwale, uroczystości i ich obchody
Ochrona środowiska

STRUKTURY KOMUNIKACYJNE
Mówienie o sposobach komunikacji, prowadzenie rozmowy telefonicznej,
Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości
Przepraszanie
Mówienie o obowiązkach domowych
Udzielanie wskazówek, pytanie o wskazówki
Mówienie o swoich doświadczeniach
Stosowanie zwrotów charakterystycznych dla różnych uroczystości
Przewidywanie przyszłości, wyrażanie opinii
Mówienie o przedmiotach stosowanych na codzień – opisywanie kształtów,
rozmiarów, cech przedmiotów
Kupowanie, wymienianie, sprzedawanie przedmiotów
Mówienie o faktach, o sposobach ochrony środowiska i o pogodzie
Wydawanie poleceń

KRYTERIA OCENIANIA
Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są
na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,
– popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie,
– zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,
– popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.
– rozumie polecenia nauczyciela,
– w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa,
– rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie,
– wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania,
– uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,
– wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne,
– uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur,
– uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać
komunikację.
Ocena dostateczna
Uczeń:
– zna część wprowadzonych słów i wyrażeń,
– popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,
– zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,
– popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach.
– rozumie polecenia nauczyciela,
– częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
– wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,
– uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji,
– wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne,
– uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,
– uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji.
Ocena dobra
Uczeń:
– zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,
– zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,
– zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
– popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne,
– rozumie polecenia nauczyciela,
– poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
– wypowiedzi ucznia są dość płynne,
– uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,
– wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,
– uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury,
– uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji,
– uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia,
– zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
– popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić,
– rozumie polecenia nauczyciela,
– poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
– zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi,
– wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,
– uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,
– wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,
– uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,
– uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne,
– uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
Ocena celująca
Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, oraz posiada rozległą wiedzę i znaczące umiejętności z przedmiotu w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania.

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.