STRUKTURY GRAMATYCZNE
Czas teraźniejszy Present Simple i przysłówki częstotliwości
Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous
Czas przeszły Past Simple oraz zwrot used to
Czas przeszły Past Continuous – zdawanie relacji ze zdarzeń
Czas Present Continuous i mówienie o planach na niedaleką przyszłość
Przyimki miejsca, czasu i kierunku
Rzeczowniki policzalne i kwantyfikatory
Czas przyszły Future Simple oraz zwrot be going to
Czas teraźniejszy Present Perfect i zwroty czasowe for, since
Zaimki wskazujące this, that, these, those
Rodzajniki
Zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy
Forma gerund i bezokolicznikowa
Czasowniki modalne stosowane do wyrażania porad, pozwoleń, możliwości, intencji,
obowiązku i konieczności

STRUKTURY LEKSYKALNE
Liczby w zakresie 1-100,
Daty, miesiące
Rodzina, pochodzenie
Wygląd zewnętrzny i osobowość
Imprezy i uroczystości
Obowiązki domowe
Zakupy i usługi – rodzaje sklepów, produkty, pieniądze
Dom – pomieszczenia, umeblowanie, rodzaje domów
Obiekty użyteczności publicznej w mieście
Czynności wykonywane w czasie wolnym
Sport i dyscypliny sportowe

STRUKTURY KOMUNIKACYJNE
Mówienie o sobie, przekazywanie szczegółowych informacji o sobie
Opisywanie wyglądu i cech osobowości innych osób
Udzielanie informacji szczegółowych dotyczących imprez i uroczystości
Jedzenie na mieście – zamawianie jedzenia i napojów
Opisywanie pomieszczeń oraz swojego pokoju
Udzielanie wskazówek dojścia do celu, upewnianie się
Przekazywanie dokładnych informacji dotyczących wydarzeń
Mówienie o preferencjach
Udzielanie porad i reagowanie na porady innych

KRYTERIA OCENIANIA
Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie
opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu
trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są
na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,
– popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie,
– zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,
– popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.
– rozumie polecenia nauczyciela,
– w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa,
– rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie,
– wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania,
– uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,
– wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne,
– uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur,
– uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację.
Ocena dostateczna
Uczeń:
– zna część wprowadzonych słów i wyrażeń,
– popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,
– zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,
– popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach.
– rozumie polecenia nauczyciela,
– częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
– wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,
– uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji,
– wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne,
– uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,
– uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji.
Ocena dobra
Uczeń:
– zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,
– zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,
– zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
– popełnia nieliczne błędy leksykalno- gramatyczne,
– rozumie polecenia nauczyciela,
– poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
– wypowiedzi ucznia są dość płynne,
– uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,
– wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,
– uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury,
– uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji,
– uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia,
– zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
– popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić,
– rozumie polecenia nauczyciela,
– poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
– zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi,
– wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,
– uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,
– wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,
– uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,
– uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne,
– uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
Ocena celująca
Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, oraz posiada rozległą wiedzę i znaczące umiejętności z przedmiotu w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania.

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.