STRUKTURY GRAMATYCZNE
Odmiana czasownika to be, zwrot have got, zwrot there is/are
Porównanie czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous
Zwrot used to
Porównanie czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous
Porównanie czasów Present Perfect i Past Simple
Zaimki nieokreślone
Rzeczowniki policzalne
Przyimki miejsca, czasu i sposobu
Czas przyszły Future Simple, struktura be going to oraz czas teraźniejszy Present
Continuous do wyrażania przyszłości
Czasowniki frazowe
Czasowniki modalne
Strona bierna
Zdania względne definiujące
Tryby warunkowe
Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika – czas przeszły Past Perfect
Mowa zależna
Rodzajniki

STRUKTURY LEKSYKALNE
Człowiek – dane personalne, okresy życia, ubrania i rzeczy osobiste, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania
Miejsce zamieszkania – dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe
Edukacja – szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozaszkolne
Praca – popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce i warunki pracy,
wybór zawodu
Życie prywatne – rodzina, znajomi i przyjaciele, konflikty i problemy, czynności życia codziennego, święta i uroczystości, formy spędzania czasu wolnego, określanie czasu
Żywienie – artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, określanie smaku, lokale gastronomiczne
Zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towarów, korzystanie z usług
Podróżowanie i turystyka – środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, wycieczki i zwiedzanie
Kultura – dziedziny kultury, wydarzenia kulturalne, media i media społecznościowe
Sport – dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, sportowcy, imprezy sportowe, uprawianie sportu
Zdrowie – części ciała, zdrowy styl życia, choroby i wypadki, leczenie
Nauka i technika – korzystanie z nowoczesnych technologii, odkrycia i wynalazki
Świat przyrody – pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska
Życie społeczne – postawy obywatelskie, wolontariat, przestępstwo i kara, problemy i zjawiska społeczne

STRUKTURY KOMUNIKACYJNE
Nawiązywanie kontaktów towarzyskich
Uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień
Wyrażanie swojej opinii, pytanie o opinię, zgadzanie się lub nie zgadzanie się z czyjąś opinią – wyrażanie swoich upodobań, intencji i pragnień, pytanie innych o upodobania i pragnienia
Składanie życzeń i gratulacji, odpowiadanie na życzenia i gratulacje
Zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia
Proponowanie i reagowanie na propozycje
Prośba o radę, udzielanie rady
Pytanie o pozwolenie, udzielanie pozwolenia lub odmowa
Ostrzeganie, zakazywanie, nakazywanie, instruowanie
Wyrażanie prośby, zgadzanie się lub odmowa spełnienia prośby
Wyrażanie uczuć i emocji
Stosowanie pytań pośrednich
Wyrażanie prawdopodobieństwa, przypuszczeń i pewności

KRYTERIA OCENIANIA
Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są
na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,
– popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie,
– zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,
– popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.
– rozumie polecenia nauczyciela,
– w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa,
– rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie,
– wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania,
– uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,
– wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne,
– uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur,
– uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację.
Ocena dostateczna
Uczeń:
– zna część wprowadzonych słów i wyrażeń,
– popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,
– zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,
– popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach.
– rozumie polecenia nauczyciela,
– częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
– wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,
– uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji,
– wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne,
– uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,
– uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji.
Ocena dobra
Uczeń:
– zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,
– zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,
– zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
– popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne,
– rozumie polecenia nauczyciela,
– poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
– wypowiedzi ucznia są dość płynne,
– uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,
– wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,
– uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury,
– uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji,
– uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia,
– zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
– popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić,
– rozumie polecenia nauczyciela,
– poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
– zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi,
– wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,
– uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,
– wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,
– uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,
– uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne,
– uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
Ocena celująca
Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, oraz posiada rozległą wiedzę i znaczące umiejętności z przedmiotu w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania.

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.