Wymagania egzaminacyjne z przyrody dla kl. 4 na bazie podręcznika wyd. Nowa Era „Tajemnice przyrody” klasa 4.
Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika
• nieożywione składniki przyrody • ożywione składniki przyrody
• czynności życiowe • wytwory działalności człowieka
• rola zmysłów w poznawaniu przyrody • obserwacje przyrodnic ze
• plan doświadczenia przyrodniczego • źródła wiedzy o przyrodzie
• bezpieczeństwo podczas prowadzenia obserwacji i doświadczeń
• przyrządy i pomoce niezbędne podczas obserwacji terenowych
• obserwacje z wykorzystaniem lupy • mikroskop budowa i przeznaczenie
• widnokrąg • nazwy głównych kierunków geograficznych
• sposoby wyznaczania kierunków geograficznych w terenie (za pomocą kompasu, za pomocą gnomonu) • nazwy pośrednich kierunków geograficznych
• róża kierunków geograficznych • *wyznaczanie kierunków geograficznych w terenie za pomocą Gwiazdy Polarnej i innych obiektów w otoczeniu
• etapy wyznaczania głównych kierunków geograficznych za pomocą kompasu
• etapy wyznaczania kierunków geograficznych za pomocą gnomonu
• wyznaczanie kierunków pośrednich
Dział 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze
• stany skupienia substancji przykłady substancji
• właściwości substancji występujący ch w stanie stałym, ciekłym i gazowym
• wpływ temperatury na ciała stałe, ciecze i gazy • stany skupienia wody
• budowa i zasada działania termometru
• zjawiska parowania, skraplania, krzepnięcia i topnienia
• czynniki wpływają ce na szybkość parowania • *obieg wody w przyrodzie
• pogoda, składniki pogody: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, opady atmosferyczne i osady atmosferyczne
• rodzaje opadów i osadów atmosferycznych
• zjawiska pogodowe: deszcze nawalne, zamieć, burza, tęcza
• przyrządy służące do pomiaru składników pogody: termometr, deszczomierz, wiatromierz
• prognoza pogody • obserwacja składników pogody
• pomiary: temperatury, ilości opadów, kierunku i siły wiatr • dziennik pogody
• wschód, górowanie i zachód Słońca • południe słoneczne
• doba • zmiany długości cienia w ciągu dnia
• zmiany temperatury powietrza w ciągu dnia • cztery pory roku
• daty rozpoczęcia pór roku • równonoc jesienna
• przesilenie zimowe • równonoc wiosenna
• przesilenie letnie • przyczyny zmian temperatury w poszczególnych porach roku
• przyroda ożywiona jesienią, zimą, wiosną i latem
• obserwacje wysokości Słońca nad widnokręgiem, pogody oraz roślin i zwierząt
Dział 3. Poznajemy świat organizmów
• budowa komórkowa organizmów
• hierarchiczna budowa organizmów wielokomórkowych: komór ka, tkanka, narząd, organizm
• czynności życiowe organizmów • *podział organizmów na pięć królestw
• organizmy samożywne lub cudzożywne • sposób wytwarzania pokarmu przez rośliny
• roślinożercy • zwierzęta mięsożerne: drapieżnik i i padlinożercy
• wszystkożercy • przykłady organizmów odżywiających się szczątkami glebowymi
• pasożyty • przystosowania zwierząt do pobierania pokarmu
• zależności pokarmowe • producenci i kons umenci
• ogniwa łańcucha pokarmowego • rola destruentów
• *sieć pokarmowa • *sposoby obrony przed naturalnymi wrogami

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.